[FX] GBP/CHF 장기 무역 아이디어 / GBP/CHF long TRADE IDEA

트라움
모맨틱자동매매
홈 > FX마진 > FX마진 트레이딩뷰
FX마진 트레이딩뷰

[FX] GBP/CHF 장기 무역 아이디어 / GBP/CHF long TRADE IDEA

FX개미 0 271


British Pound / Swiss Franc

Simon_Weber

GBP/CHF Signal

Market Buy: 1.26800
Stop-Loss: 1.26300

Target 1: 1.27300
Target 2: 1.27900

Stop-Loss: 50 pips
Risk: 0,5%

Risk-Reward: 2.2


번역:

영국 파운드/스위스 프랑

사이먼_웨버

GBP/CHF 신호

마켓 바이: 1.26800
정지-손실: 1.26300

대상 1: 1.27300
대상 2: 1.27900

Stop-Loss: 50pp
위험: 0.5%

리스크-보상: 2.2

원문링크: https://www.tradingview.com/chart/GBPCHF/fSeoGtCs-GBP-CHF-long-TRADE-IDEA/

[본문뒤 추가문구] 서학개미 투자포럼 - 해외투자 트렌드의 중심

thumb-3530084681_XdfgD7zU_bbae66d18dab6152a40cb5ff14625e9f1b173d9e_800x144.png
0 Comments

공지사항


광고제휴문의